วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556


การสื่อสารและการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

เรื่อง


การศึกษาสาเหตุการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้น ม.3/1
ของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โดย
•ด.ญ.วิมลวรรณ   คำตัน        เลขที่    13  ม.2/2
•ด.ญ.อารียา  เผ่าภูรี        เลขที่  24  ม.2/2
•ด.ญ.อริยา  ยอดดำเนิน    เลขที่     14  ม.2/2
•ด.ญ.อรญา  อัศวประสิทธิ์กุล    เลขที่     12  ม.2/2

   วัตถุประสงค์
•เพื่อสำรวจจำนวนนักเรียนที่มาสาย

ประชากร
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชั้น ม.3/1

กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  37 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความถี่
ร้อยละ

ผลการศึกษาค้นคว้า
นักเรียนที่มาสายส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 และนักเรียนส่วนมากที่มาสายนั้นบ้านจะอยู่ใกล้โรงเรียนและมีผู้ปกครองดูแลในการออกจากบ้าน